Gebruiksvoorwaarden

Introductie

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website gaat gebruiken. Wij raden u aan ook ons Privacybeleid, Cookiebeleid en (indien van toepassing) Verkoopvoorwaarden te lezen. Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Mocht u niet akkoord gaan met deze voorwaarden, dan vragen wij u om te stoppen met het gebruik van onze website. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door ze op onze website te wijzigen.

Juridische kennisgevingen

Deze website wordt beheerd door DUVEL MOORTGAT NV, een vennootschap ingeschreven in België onder het ondernemingsnummer 0400.764.903, en met maatschappelijke zetel te Breendonk-Dorp 58, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, tel.: +32 (0)3 860 94 00, [email protected].

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn wij eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, met inbegrip van alle handelsmerken, bijbehorende handelsnamen, logo's en het daarop gepubliceerde materiaal.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels of materialen van onze website downloaden, uitsluitend voor persoonlijk gebruik en elk gekopieerd materiaal moet alle auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen bevatten die erop staan. U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen los van de begeleidende tekst gebruiken. Geen enkel recht, titel of belang in gedownloade materialen of software wordt aan u overgedragen door dergelijk downloaden of kopiëren. U mag geen ander gebruik maken van materiaal op onze website (inclusief reproducties behalve zoals hierboven, publicatie, wijziging of verspreiding) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van inhoud op onze website moet altijd worden erkend. U mag geen enkel deel van de inhoud van onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, die kan ontstaan onder of in verband met:
- Gebruik van, of onmogelijkheid tot gebruik van, onze website; of
- Gebruik van, of vertrouwen op, enige inhoud die op onze website wordt weergegeven.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan worden veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden van inhoud op de website, of op een website en/of sociale mediasites die eraan zijn gekoppeld.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van links naar websites die door derden worden beheerd en/of sociale mediasites. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites en/of sociale-mediasites. Wanneer u doorklikt naar deze websites en/of sociale mediasites, verlaat u het door ons beheerde gebied, zodat wij daarom geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor enig verlies of schade die kan ontstaan in verband met het gebruik van uw gegevens door derden, de inhoud van deze websites en/of sociale mediasites, of de producten of diensten die u door deze websites en/of sociale mediasites worden aangeboden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik of de interpretatie van de informatie die op onze website wordt aangeboden. Wij doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website juist, volledig en up-to-date is, maar wij geven in dit opzicht geen garanties. De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en is niet bedoeld als advies waarop moet worden vertrouwd. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de informatie op onze website.

Verboden gebruik

U stemt ermee in: (i) de website niet te gebruiken voor illegale doeleinden, (ii) de website niet te gebruiken op een zodanige manier dat deze wordt beschadigd, getransformeerd of die de toegang tot de website onderbreekt of verhindert, (iii) de website niet te gebruiken voor het verzenden van virussen of voor de overdracht of verspreiding van materiaal van obscene of bedreigende aard en (iv) de website niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van een persoon, rechtspersoon of vereniging.

Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door het Belgische recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van België.

Live life on the rocks! Deel je moment met

#liefmans